Karta Dużej Rodziny pliki do pobrania

Dnia 1 stycznia 2015 roku weszła w życie Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny określająca zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej Karty Dużej Rodziny.

Jest to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

Karta przysługuje niezależnie od uzyskiwanych dochodów rodzinom z co najmniej trójką dzieci oraz odpowiednio ich dzieciom:

  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • w wieku do ukończenia 18 roku życia, 
  • w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w:

a)  szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego

b) szkole wyższej – do końca roku akademickiego w którym jest planowane ukończenie nauki

Ważne jest, aby w chwili składania wniosku rodzina spełniała ww. warunki. Jeśli w chwili składania wniosku rodzina nie ma na utrzymaniu co najmniej trojga dzieci spełniających opisane warunki, Karta Dużej Rodziny nie będzie przysługiwała żadnemu z jej członków.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się w szczególności:
1) w przypadku rodzica oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczeniedziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia, które uczą się w szkole lub w szkole wyższej - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
3) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – oryginał lub odpis postanowienia o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
4) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art.
37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie opozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

Od 1 stycznia 2018r. Karta Dużej Rodziny dostępna jest w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej, jest obowiązany przedstawić adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, wymienione powyżej, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.) – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny mogą ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

Wykaz zniżek i uprawnień dla rodzin wielodzietnych oraz oferty partnerów w ramach ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny znajdują się na stronie:

w zakładce Duża Rodzina - Uprawnienia.

Podstawa Prawna: