Zajęcia korekcyjno-edukacyjne

Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach serdecznie zaprasza do udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie. 
Spotkanie organizacyjne odbędzie się 16.06.2016 r. o godzinie 17.00 w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku, ul. Dworcowa 15 

Celem zajęć będzie wypracowanie przez uczestników: 
Nowych postaw i relacji , które mają charakter partnerski, 
Umiejętności rozpoznawania sygnałów ostrzegawczych, 
Umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów, sporów w rodzinie, 
Umiejętności partnerskiego układania stosunków w rodzinie, korzystania z pomocy innych, 
Umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć. 

Założeniem programu jest ukierunkowanie uczestników zajęć ku rozpoznaniu przyczyn i skutków ich zachowań oraz pomoc
w dokonaniu zmian tych zachowań. Na spotkaniach będzie kładziony nacisk na promocję wartości i idei wspierających godność osoby, dobro rodziny, równość płci oraz prawa kobiet i dzieci, a także odpowiedzialność za osobiste decyzje i gotowość ochrony słabszych. Realizacja programu będzie odbywała się poprzez zajęcia warsztatowo – treningowe mające na celu korygowania postaw
i zachowań związanych z przemocą, uczenie konstruktywnej komunikacji interpersonalnej oraz samokontroli. 

Szczegółowych informacji o programie udziela: 
Agnieszka Czapiewska 
Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku Tel. 52 398 92 42