Informacja o projekcie

Uczestnicy projektu "Zatrudnijczerszczan.pl" na półmetku

Zgodnie z zaplanowanymi w Indywidualnej Ścieżce Reintegracji działaniami beneficjenci projektu uczestniczyli w zajęciach warsztatowych z psychologiem oraz indywidualnych konsultacjach z psychologiem, których celem było:

 • zwiększenie umiejętności radzenia sobie ze stresem,
 • odnalezienie w sobie mocy, pokładów energii, aktywności do mierzenia się z aktualną sytuacją życiową.
 • budowanie poczucie własnej wartości, sprawczości,
 • odkrywanie swoich, często zapomnianych zasobów.

Poza tym  beneficjenci uczestniczyli także w zajęciach warsztatowych z doradcą zawodowym i indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym.

 Warsztaty obejmowały następującą tematykę:

 • bilans kompetencji, odkrywanie własnych umiejętności, możliwości i kierunki zdobywania kwalifikacji zawodowych
 • przedsiębiorczość i kreatywność drogą do własnego sukcesu;
 • aktywne metody poszukiwania pracy, internet narzędziem poszukiwania informacji
  o pracy, sytuacja na rynku pracy różnych grup wiekowych;
 • tworzenie dokumentów aplikacyjnych – wzory, autoprezentacja, samoocena
  i rozmowa kwalifikacyjna.

Kolejnym etapem udziału w projekcie jest udział w szkoleniu zawodowym dobranym indywidualnie do potrzeb uczestnika projektu, jego predyspozycji, barier, możliwości a także do potrzeb lokalnego rynku pracy.

 

 

Ruszyła druga edycja projektu „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa na lata 2014-2020

 

Zakończył się drugi etap rekrutacji do projektu w wyniku którego wyłoniono grupę docelową, która zostanie objęta wsparciem w ramach projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”.

W dniu 06.04.2018r. dwudziestu uczestników, w tym dziesięciu z niepełnosprawnością, podpisało umowy uczestnictwa w projekcie oraz kontrakt socjalny.

Spotkanie odbyło się w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku.

II edycja projektu potrwa do dnia 31.12.2018r.

Beneficjenci zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

 • indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym
 • indywidualne konstatacje psychologiem
 • zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym
 • zajęcia warsztatowe z psychologiem
 •  szkolenie zawodowe dobrane do indywidulanych potrzeb i predyspozycji
 • 3 miesięczny staż zawodowy
 • refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7
 • refundacja kosztów dojazdu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zakończyła się I edycja projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”

I edycja projektu odbywała się w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. Łącznie w projekcie uczestniczyło 22 beneficjentów, w tym 12 beneficjentów z niepełnosprawnościami.

W okresie od sierpnia 2017r. do września 2017r. 18 uczestników projektu realizowało szkolenie zawodowe  dostosowane do indywidualnych potrzeb i potrzeb lokalnego rynku pracy. Beneficjenci realizowali następujące szkolenia zawodowe:

1.         Pomoc kuchenna + uprawnienia elektryczne SEP do 1kV – 3 osoby,

2.         Kucharz + uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV– 2 osoby,

3.         Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych -  1 osoba,

4.         Pracownik biurowy ze specjalizacją kadry i płace   - 1 osoba,

5.         Fryzjer – 2 osoby,

6.         Florysta – 3 osoby,

7.         Drukarz sitodruku i tampodruku – 2 osoby,

8.         Wózki widłowe – 3 osoby

9.         Uprawnienia elektryczne SEP powyżej 1 kV – 1 osoba

Cała grupa szkoleniowa ukończyła szkolenie z sukcesem. Szkolenie zawodowe składało się z części teoretycznej oraz części praktycznej u pracodawcy. Po zakończonym pakiecie szkoleniowym uczestnicy otrzymali stypendium szkoleniowe. Poza tym beneficjenci zamieszkali poza miejsce realizacji zajęć otrzymali zwrot kosztów dojazdu.

Z pośród beneficjentów uczestniczących w szkoleniach -10 cioro zostało skierowanych na
3 miesięczny staż zawodowy do pracodawcy zgodnie z ukończonych szkoleniem zawodowym.

W czasie stażu zawodowego przysługiwało stażyście stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu. 

....................................................................................................................................................................................................................

Kursy/ szkolenia/ staże zawodowe- rusza II-gi nabór do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”- udział bezpłatny - zapraszamy!

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zaprasza do udziału w projekcie „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Kto może wziąć udział w projekcie

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z  miasta i gminy Czersk, w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.

 

Oferta projektu

W ramach projektu oferujemy:

 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,
 • poczęstunek podczas zajęć
 • zasiłek celowy
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe

 

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się
02.01.2018 r. i trwać będzie do 28.02.2018 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku oraz na stronie internetowej www.mgopsczersk.pl.

Przyjmowane będą do 28.02.2018r. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

 

Kontakt:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk,

Osoba do kontaktu: Anna Welter –koordynator projektu, telefon 500-218-147

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCZESTNICY PROJEKTU „ZATRUDNIJCZERSZCZAN.PL” ZROBILI KOLEJNY KROK KU POLEPSZENIU SWOJEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ I ZAWODOWEJ

 

II etap projektu już za nami. Uczestnicy projektu, zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji, uczestniczyli w:

 • 60 godzinnych warsztatach z doradcą zawodowym
 • 60 godzinnych warsztatach z psychologiem pn. „Jaki jestem jaki mogę być”
 • 24 godzinnych warsztatach z psychologiem pn. „Trening kompetencji wychowawczych”
 • w 3 godzinnych indywidualnych konsultacjach z doradcą zawodowym
 • w 3 godzinnych indywidualnych konsultacjach z psychologiem

Zajęcia odbywały się w okresie od 27.04.2017r. do 20.07.2017r.

Podczas zajęć zapewniono uczestnikom poczęstunek w postaci jednodaniowego obiadu oraz suszu konferencyjnego.

Beneficjentom zamieszkałym poza miastem Czersk zwrócono koszty dojazdu na zajęcia projektowe.

W celu zapewnienia trzem beneficjentkom możliwości udziału w formach wsparcia oferowanych w projekcie, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zrefundował koszty pobytu i wyżywienia dziecka w przedszkolu oraz  koszty opiekunki. 

 

Głównym celem udziału beneficjentów w zajęciach warsztatowych i indywidualnych było wyposażenie ich w szeroko rozumiane kompetencje społeczne i zawodowe. Uczestnicy projektu „Zatrudnjczerszczan.pl” wspólnie z doradcą zawodowym dokonali wyboru szkolenia zawodowego w oparciu o indywidualne potrzeby, predyspozycje, możliwości
i potrzeby lokalnego rynku pracy.

Kolejnym etapem udziału w projekcie jest uczestnictwo w szkoleniu zawodowym. Realizacja szkolenia pozwoli  wyposażyć beneficjentów w kwalifikacje zawodowe oraz zdobyć doświadczenie zawodowego, które jest ogromnie ważne przy poszukiwaniu zatrudnienia.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trwa realizacja projektu "Zatrudnijczerszczan.pl" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja,
Działanie 6.1. Aktywna integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno – zawodowa.

SZKOLIMY OSOBY  NIEKATYWNE ZAWODOWO
Z TERENU MIASTA I GMINY CZERSK

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Czersku prowadzi reintegrację społeczną
i zawodową 20 osób (14 kobiet i 6 mężczyzn ), w tym 10 osób z niepełnosprawnościami ( 5 kobiet ,5 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie miasta i gminy Czersk.

Uczestnicy projektu z dniem 24.04.2017r. podpisali kontrakt socjalny oraz indywidualną ścieżkę reintegracji.

 W ramach reintegracji społecznej beneficjenci aktualnie uczestniczą w warsztatach „Jaki jestem jaki mogę być” prowadzonych przez psychologa, których celem jest
podniesienie szeroko rozumianych kompetencji społecznych niezbędnych do właściwego odnalezienia się w różnych sytuacjach społecznych i zawodowych.

Natomiast w ramach reintegracji zawodowej uczestniczą w zajęciach warsztatowych
z doradcą zawodowym, których celem jest analiza kompetencji  społecznych i zawodowych uczestników, wyznaczenie celu zawodowego, opracowanie realnego planu działania.
Na zajęciach beneficjenci mają możliwość zapoznania się z metodami poszukiwania pracy, technikami autoprezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz możliwość przygotowania dokumentów aplikacyjnych.

Ponadto naszym uczestnikom i uczestniczkom zapewnione zostaje wsparcie dodatkowe
w postaci refundacji kosztów przejazdu osobom zamieszkałym poza miastem Czersk, ubezpieczenia NNW, cateringu oraz zasiłku celowego.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Zatrudnijczerszczan.pl”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany jest w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ,w  tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla uczestnika wsparcia.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. nabycie/podwyższenie prze beneficjentów kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak także odbudowa i spotęgowanie kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie;
 2. dopasowanie kwalifikacji uczestników projektu do potrzeb lokalnych pracodawców
  i zwiększenie szans beneficjentów na podjęcie zatrudnienia;
 3. nabycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego.

 

W ramach projektu poszczególni pracownicy socjalni MGOPS Czersk będą opracowywać,
a następnie wspierać i monitorować realizację kontraktów socjalnych, indywidualnych ścieżek reintegracji  uczestników projektu (przewiduje się organizację w ramach projektu m.in. indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym, szkoleń zawodowych oraz 3- miesięcznych staży zawodowych).

Planowane efekty projektu:

 1. objęcie wsparciem 60 beneficjentów, w tym 30 z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Czersk,
 2. zdobycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 24 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. zmotywowanie i przygotowanie beneficjentów projektu do poszukiwania pracy po zakończeniu projektu,
 4. podjęcie pracy po zakończeniu projektu przez co najmniej 14 osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (łącznie z pracą na własny rachunek).

Wartość projektu wynosi 893 316,93 zł., z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 759 316,39 zł.