Zespół Interdyscyplinarny

Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadza wśród wielu zmian – jako nowe
zadanie własne każdej gminy, obowiązek tworzenia zespołu interdyscyplinarnego.
Zgodnie z ustawą zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych
instytucji, podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.
Na mocy tej ustawy podjęto chwałę Rady Miejskiej w Czersku Nr XLVI/447/10
z dnia 21 października 2010 r.w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego
oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na rzecz pomocy osobom indywidualnym, rodzinom, grupom problemowym bądź środowisku. Są to osoby z różnych grup zawodowych reprezentujący instytucje publiczne, odpowiedzialne za realizację zadań, m.in. przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, kuratorskiej służby sądowej, oświaty, ochrony zdrowia, lokalnych organizacji pozarządowych i prokuratury.
 
Cele Zespołu Interdyscyplinarnego
1. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężeniu
    ich problemów.
2. Efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego
    problemu.
3. Współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy
    w rodzinie.
4. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
    w środowisku lokalnym.


Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbywają się raz na trzy miesiące lub na bieżąco w razie potrzeby.
Grupy robocze odbywają się na bieżąco w ramach potrzeby.


Jeśli są Państwo świadkami przemocy lub osobami doznającymi przemocy

w rodzinie i chcą uzyskać poradę zapraszamy

do Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Czersk, ul. Batorego 4A

od poniedziałku do piątku w godz. od 7.15 do 15.15

lub prosimy o kontakt telefoniczny 52 398 92 42.