Świetlica FASOLA 2017

Świetlica funkcjonuje w czasie trwania roku szkolnego we wszystkie dni robocze
w godzinach od 7.30 do 14.00. Do świetlicy uczęszcza 30 dzieci z terenu miasta
i  gminy  Czersk. Przyjmowanie  dzieci do  świetlicy odbywa się bez skierowania,
chyba że  do  placówki  skieruje  sąd zgodnie  z art. 23 ust . 2 i 3 ustawy z  dnia
9   czerwca   2011  roku  o   wspieraniu  rodziny  i  systemie   pieczy  zastępczej
( Dz. U. 2016r., poz. 575).

W świetlicy prowadzone są następujące formy pracy:

1)      zajęcia opiekuńczo – wychowawcze,

2)      pomoc w odrabianiu prac domowych,

3)      organizacja czasu wolnego np.: gry i zabawy dydaktyczne,
         zabawy integracyjne, gry i zabawy ruchowe, gry stolikowe,

4)      zajęcia tematyczne np. kulinarne, czytelnicze, teatralne, językowe,

5)      zajęcia w grupach zainteresowań, np.: plastyczne, modelarskie,
         komputerowe, sportowe,

6)      zajęcia profilaktyczne.