I Przegląd Małych Form Teatralnych

 

Regulamin I Przeglądu Małych Form Teatralnych

„Nie jestem Obojętny”

Konkurs skierowany jest do  uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych funkcjonujących na terenie miasta i gminy Czersk

 

Postanowienia ogólne

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku, zwani dalej organizatorami ogłaszają konkurs  na realizację małej formy teatralnej dotyczącej tematyki uzależnień oraz związanych z tym zachowań aspołecznych dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

2.  Przegląd  ma  dać szansę  młodym ludziom  na wyrażenie tego  co uważają  za ważne  i  warte  uwagi  oraz  pokazać w  jaki  sposób postrzegają  problem zagrożeń takich jak:

 • uzależnienie od alkoholu, narkotyków, dopalaczy, eksperymentowanie z substancjami zmieniającymi świadomość,
 • przemoc domowa, 
 • cyberprzemoc

 

Cele konkursu

 • pokazanie i uświadomienie zagrożeń wynikających z zażywania środków odurzających takich jak: papierosy, dopalacze, narkotyki, kształcenie postaw asertywnych wśród  młodzieży, mobilizowanie uczniów do współdziałania w rozwiązywaniu problemów, uświadomienie własnej odpowiedzialności za ochronę zdrowia i życia oraz kształtowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju  organizmu
 • inspirowanie  środowiska szkolnego  do działań w zakresie  zapobiegania cyberprzemocy,
 • zwiększenie świadomości i wiedzy na temat przemocy i różnic między agresją, konfliktem a przemocą domową,

 

Adresaci

 1. uczniowie szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu miasta i gminy Czersk,

 

Wymagania

 1. Czas prezentacji powinien wynosić od 30 do 45 minut ,
 2. Grupa teatralna nie może liczyć mniej niż 15 osób,
 3. Zespoły korzystające z piosenek oraz podkładów muzycznych wykorzystywanych w przedstawieniu, zobowiązane są do przygotowania nagrań na nośniku pamięci typu Pendrive,
 4.  Scenografia, kostiumy i inne  rekwizyty – przygotowane we własnym zakresie.

 

Sprawy organizacyjne

 1. Warunkiem  uczestnictwa  w  Przeglądzie jest przesłanie  dokładnie  i  czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia na adres: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Dworcowa 31, 89-650 Czersk.
 2. Karty zgłoszeń należy nadsyłać do dnia 15 marca 2017 roku.
 3. Przegląd wraz z wyłonieniem zwycięskiej reprezentacji szkoły odbędzie się w Ośrodku Kultury w Czersku dnia 7 kwietnia 2017 roku w godzinach od 9.00 do 15.00.
 4. Uczniowie z opiekunami/ nauczycielami przygotowują inscenizacje teatralne o tematyce profilaktycznej
 5. Dopuszczalne jest korzystanie z gotowych scenariuszy, bądź  też ich adaptacja, przy czym należy podać autora oraz tytuł scenariusza. 
 6. Przygotowana  inscenizacja  powinna promować pozytywne wartości, a nie jedynie skupiać się na pokazaniu złych zachowań. Scenariusz  powinien zawierać zagrożenia w zakresie nikotynizmu, alkoholizmu, narkomanii, przemocy domowej i cyberprzemocy oraz propozycje form zapobiegania.
 7. Scenariusze  powinny być tak opracowane lub dobrane, aby  podane w nich treści  budowały optymizm  i wiarę w możliwość unikania zagrożeń poprzez świadomy wybór prawidłowych zachowań. 
 8. Na Przeglądzie można prezentować dowolne formy teatralne  i teatralno – muzyczne (scenki, teatr tańca, etiudy, pantomima, musical itd.). 

Zasady pracy komisji  konkursowej

 1. Komisję  konkursową powołuje organizator konkursu
 2. Werdykt Komisji jest ostateczny.

Kryteria  oceny  inscenizacji

 1. walory profilaktyczne inscenizacji,
 2. zgodność treści  z zakresem tematycznym regulaminu,
 3. walory artystyczne (muzyka, zespołowa gra aktorska, zaangażowanie widowni, umiejętność wykorzystania takich środków wyrazu jak:  śpiew, ruch sceniczny, pantomima i taniec),
 4. atrakcyjność scenografii.

Nagrody

Środki ufundowane są w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Nagrody przyznawane dla  trzech pierwszych miejsc o wartości:

 

I miejsce – nagroda rzeczowa dla szkoły o wartości 4 000 zł

II miejsce – nagroda rzeczowa dla szkoły o wartości 3 000 zł

III miejsce – nagroda rzeczowa dla szkoły o wartości 2 000 zł

 

Reprezentacja szkoły, która zajmie I miejsce zostanie zobowiązana do zaprezentowania swojego przedstawienia podczas Obchodów Dnia Dziecka w Czersku.