Zatrudnijczerszczan.pl

 

Projekt „Zatrudnijczerszczan.pl”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany jest w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w  tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla uczestnika wsparcia.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. nabycie/podwyższenie przez beneficjentów kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak także odbudowa i spotęgowanie kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie;
 2. dopasowanie kwalifikacji uczestników projektu do potrzeb lokalnych pracodawców i zwiększenie szans beneficjentów na podjęcie zatrudnienia;
 3. nabycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego.

 

W ramach projektu poszczególni pracownicy socjalni MGOPS Czersk będą opracowywać, a następnie wspierać i monitorować realizację kontraktów socjalnych, indywidualnych ścieżek reintegracji uczestników projektu (przewiduje się organizację w ramach projektu m.in. indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym, szkoleń zawodowych oraz 3- miesięcznych staży zawodowych).

Planowane efekty projektu:

 1. objęcie wsparciem 60 beneficjentów, w tym 30 z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Czersk,
 2. zdobycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 24 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. zmotywowanie i przygotowanie beneficjentów projektu do poszukiwania pracy po zakończeniu projektu,
 4. podjęcie pracy po zakończeniu projektu przez co najmniej 14 osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (łącznie z pracą na własny rachunek).

Wartość projektu wynosi 893 316,93 zł., z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 759 316,39 zł.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie,,Zatrudnijczerszczan.pl”

 

Chcesz:

- zmienić swoją sytuację społeczno- zawodową

- nabyć nowe kwalifikacje

- wejść na rynek pracy, znaleźć zatrudnienie

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku realizuje projekt na lata 2017-2019 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. Zatrudnijczerszczan.pl

 

Projekt skierowany jest do 60 osób nieaktywnych zawodowo po 20 osób w danym roku z miasta i gminy Czersk

W ramach projektu oferujemy:

 • kompleksową diagnozę potrzeb uczestnika projektu
 • szkolenia zawodowe
 • stypendium szkoleniowe
 • płatne staże zawodowe
 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie psychologiczne

Udział w projekcie jest bezpłatny

Rekrutacja do projektu potrwa do dnia 28.02.2017r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.mgopsczersk.pl oraz w siedzibie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22

Osoba do kontaktu:

 Sylwia Tomaszewska tel. 52 398 47 65

 Anna Welter             tel.  500 218 147