Szkolenie na kandydatów GKRPA

Dnia 03.08.2017r. w Centrum Informacji Turystycznej w Czersku odbyło się szkolenie dla kandydatów na członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych. Organizatorem spotkania był Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy w Społecznej w Czersku. Uczestników powitał z-ca Burmistrza p. Grzegorz Klauza.

            Spotkanie poprowadził Specjalista Terapii Uzależnień oraz ds. Przeciwdziałania Przemocy p. Tomasz Wachowiak w interesujący sposób przekazując wiedzę na temat złożoności procesu uzależnienia się nie tylko od alkoholu, ale także  innych substancji zmieniających świadomość, jaki wpływ na nasze zdrowie i funkcjonowanie ma uzależnienie, jakie są sygnały sygnalizujące pojawienie się problemu, jakimi stereotypami się kierujemy widząc osobę uzależnioną.

W drugiej części szkolenia Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku p. Szymon Skrzypczak, przedstawił aspekt przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kontekście pracy GKRPA .

Szkolenie skierowane było do wszystkich chętnych z terenu gminy Czersk, o czym informowano na stronie internetowej , jednak spotkało się z brakiem zainteresowania, a udział w nim wzięli jedynie pracownicy MGOPS w Czersku oraz przedstawiciel policji i GKRPA.

Uczestnicy spotkania otrzymali zaświadczenia potwierdzające ukończenie szkolenia, wystawione w oparciu o art.41 ust.4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.