Wymagane dokumenty i pliki do pobrania

 • Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego (potwierdzony przez zarządcę domu).
 • Tytuł prawny do zajmowanego lokalu (decyzja, umowa najmu, podnajmu, akt notarialny, itp.).
 • Wydruk opłat czynszowych, ewentualnie dokument poświadczający wysokość wydatków za miesiąc, w którym składany jest wniosek.
 • Opłacony rachunek za wodę za ostatni miesiąc.
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu za 3 miesięce poprzedzające datę złożenia wniosku. Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. W przypadku przychodów, od których odliczono koszty ryczałtowe ich uzyskania dochód ustala się po odliczeniu tych kosztów.
 • Oświadczenie, że osoba jest/nie jest zarejestrowana w PUP – własnoręczne oświadczenie z adnotacją, czy w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku osiągnęła dochód z prac dorywczych, bądź uzyskała pomoc finansową od innych osób.
 • Decyzję lub 3 ostatnie odcinki renty, emerytury (w przypadku osób pobierających świadczenie z ZUS , KRUS lub inny organ rentowy).
 • Wyrok sądu o wysokości zasądzonych alimentów lub potwierdzenie otrzymywania alimentów.
 • Oświadczeniem o dochodzie uzyskanym z działalności gospodarczej (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej).
 • Zaświadczenie o wysokości dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego (w przypadku jego prowadzenia) lub  nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych.
 • Ostatnie szczegółowe rozliczenie za energię elektryczną (w przypadku braku centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody, gazu przewodowego).
 • Jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju – orzeczenie Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.
 • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych i właścicieli lokali mieszkalnych do wniosku należy dołączyć: akt notarialny, rachunki za wodę, śmieci, kanalizację.
 • W przypadku właścicieli lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych, gdzie nie ma zarządcy lokalu – powierzchnię użytkową lokalu, w tym łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz wyposażenie techniczne domu, potwierdza inspektor ds. budowlanych lub współwłaściciele nieruchomości.