Rekrutacja do projektu

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji uzupełniającej do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”.

 

Jeśli jesteś osobą bierną zawodowo, zamieszkałą na terenie miasta i gminy Czersk,
uczestniczącą w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa (tzw. Bank Żywności)

zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Formularze rekrutacyjne można składać w  siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku,
ul. Przytorowa 22 do dnia 15.03.2019r.

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu mieszczącego się siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22 lub pod numerem telefonu 500-218-147

..................................................................................................................................................................................................

Kursy/ szkolenia/ staże zawodowe- rusza III-ci nabór do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”- udział bezpłatny - zapraszamy!

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zaprasza do udziału w projekcie „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Kto może wziąć udział w projekcie

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z  miasta i gminy Czersk, w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.

 

Oferta projektu

W ramach projektu oferujemy:

 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,
 • poczęstunek podczas zajęć
 • zasiłek celowy
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe

 

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się 02.01.2019r. i trwać będzie do 28.02.2019r.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku oraz na stronie internetowej www.mgopsczersk.pl.

Przyjmowane będą do 28.02.2019r. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

 

 

Kontakt:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk,

Osoba do kontaktu: Anna Welter –koordynator projektu, telefon 500-218-147

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kursy/ szkolenia/ staże zawodowe- rusza II-gi nabór do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”- udział bezpłatny - zapraszamy!

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku zaprasza do udziału w projekcie „Zatrudnijczerszczan.pl” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego programu operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

Kto może wziąć udział w projekcie

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
z  miasta i gminy Czersk, w szczególności do osób niepełnosprawnych, korzystających
z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa, nieaktywnych zawodowo i osób z niskim wykształceniem lub jego brakiem.

 

Oferta projektu

W ramach projektu oferujemy:

 • poradnictwo psychologiczne
 • poradnictwo zawodowe
 • szkolenia zawodowe dobrane do indywidualnych potrzeb i predyspozycji
 • 3 miesięczne staże zawodowe
 • zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7/osobą zależną,
 • zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/kursy i staże zawodowe,
 • poczęstunek podczas zajęć
 • zasiłek celowy
 • stypendium szkoleniowe
 • stypendium stażowe

 

Rekrutacja do projektu rozpoczyna się
02.01.2018 r. i trwać będzie do 28.02.2018 r.

 

Udział w projekcie jest bezpłatny!

 

Formularze rekrutacyjne dostępne są w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku oraz na stronie internetowej www.mgopsczersk.pl.

Przyjmowane będą do 28.02.2018r. w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku.

 

Kontakt:

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk,

Osoba do kontaktu: Anna Welter –koordynator projektu, telefon 500-218-147

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji uzupełniającej do projektu „Zatrudnijczerszczan.pl”.

 

Jeśli jesteś osobą bierną zawodowo, zamieszkałą na terenie miasta i gminy Czersk, uczestniczącą w Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa
zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

 

Formularze rekrutacyjne można składać w  siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22 do dnia 14.04.2017r.

 

Szczegółowe informacje o projekcie można uzyskać w biurze projektu mieszczącego się siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22 lub pod numerem telefonu 500-218-147

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Projekt „Zatrudnijczerszczan.pl”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, realizowany jest w okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2019r.

 

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w  tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów aktywizacji społeczno – zawodowej, w oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla uczestnika wsparcia.

Celami szczegółowymi projektu są:

 1. nabycie/podwyższenie przez beneficjentów kompetencji i kwalifikacji zawodowych jak także odbudowa i spotęgowanie kompetencji społecznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie;
 2. dopasowanie kwalifikacji uczestników projektu do potrzeb lokalnych pracodawców i zwiększenie szans beneficjentów na podjęcie zatrudnienia;
 3. nabycie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego.

 

W ramach projektu poszczególni pracownicy socjalni MGOPS Czersk będą opracowywać, a następnie wspierać i monitorować realizację kontraktów socjalnych, indywidualnych ścieżek reintegracji  uczestników projektu (przewiduje się organizację w ramach projektu m.in. indywidualnych i grupowych spotkań z doradcą zawodowym, szkoleń zawodowych oraz 3- miesięcznych staży zawodowych).

Planowane efekty projektu:

 1. objęcie wsparciem 60 beneficjentów, w tym 30 z niepełnosprawnościami, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu miasta i gminy Czersk,
 2. zdobycie kwalifikacji zawodowych przez co najmniej 24 osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,
 3. zmotywowanie i przygotowanie beneficjentów projektu do poszukiwania pracy po zakończeniu projektu,
 4. podjęcie pracy po zakończeniu projektu przez co najmniej 14 osób  zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (łącznie z pracą na własny rachunek).

Wartość projektu wynosi 893 316,93 zł., z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 759 316,39 zł.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku realizuje projekt na lata 2017-2019 dofinansowany ze środków Unii Europejskiej pn. Zatrudnijczerszczan.pl

 

Projekt skierowany jest do 60 osób nieaktywnych zawodowo po 20 osób w danym roku z miasta i gminy Czersk

W ramach projektu oferujemy:

 • kompleksową diagnozę potrzeb uczestnika projektu
 • szkolenia zawodowe
 • stypendium szkoleniowe
 • płatne staże zawodowe
 • doradztwo zawodowe
 • wsparcie psychologiczne

Udział w projekcie jest bezpłatny

Rekrutacja do projektu potrwa do dnia 28.02.2017r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do składania formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.mgopsczersk.pl oraz w siedzibie Miejsko–Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku, ul. Przytorowa 22

Osoba do kontaktu:

 Sylwia Tomaszewska tel. 52 398 47 65

 Anna Welter             tel.  500 218 147

REGULAMIN REKRUTACJI : /media/uploads/2017/03/23/regulamin-rekrutacji-i-uczestnictwa-w-projekcie-zatrudnijczerszczanpl.pdf