Świadczenie Dobry Start

 

 

Terminy składania wniosków:

1) Od 1 lipca wnioski o przyznanie świadczenia " DOBRY START" będzie można składać wyłącznie online – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz PUE ZUS.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną to najłatwiejszy i najpewniejszy sposób na szybkie uzyskanie wypłaty świadczeń.

Już dziś zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Państwa banku i sprawdzenia, jak złożyć wniosek o świadczenie " DOBRY START"za pomocą bankowości elektronicznej.

2) Tradycyjne, papierowe wnioski będzie można składać dopiero od 1 sierpnia w tut. Ośrodku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk w punkcie obsługi klienta w godzinach od 7.15 do 15.15 codziennie od poniedziałku do piątku- z wyłączeniem środy.

/DRUKI BĘDZIE MOŻNA POBRAĆ OD 20-07-2020r. /

Świadczenie dobry start wypłacane przez gminy przysługuje: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym oraz osobom uczącym się (osobom pełnoletnim niepozostającym na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem alimentów).

Świadczenie dobry start przysługuje osobom, o których mowa powyżej, w wysokości 300 zł raz w roku na dziecko.

Świadczenie dobry start przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

  1. przez dziecko lub osobę uczącą się 20. roku życia;

  2. przez dziecko lub osobę uczącą się 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  1. ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia;

  2. ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje niezależnie od posiadanego dochodu.

Świadczenie przysługuje również na uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole .

Ustalenie prawa do świadczenia "dobry start" oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia "dobry start" nie wymaga wydania decyzji. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka, a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego.

Wzór wniosku oraz więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

 

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, podaje do wiadomości  adres poczty elektronicznej, z której  będą wysyłane do klientów informacje  o przyznaniu świadczenia.

 Dobry Start  :
dobrystart@mgopsczersk.pl

 

Znajomość właściwego adresu zminimalizuje ryzyko podszywania się potencjalnych oszustów pod instytucje publiczne,  tym samym ograniczy próby wyłudzeń.

Jednocześnie prosimy aby klienci nie odpowiadali na naszego maila zawierającego informację o przyznaniu świadczenia.