Asystenci

                        

W dniach 12-13.09.2016 roku pracownicy MGOPS w Czersku wzięli udział w V Ogólnopolskim Zlocie Asystentów Rodzin.  Zlot odbył sie w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni. W wydarzeniu wzięło udział ok. 300 osób, specjalistów pracy z rodziną i naukowców z całej Polski. Gościem specjalnym zlotu była Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

         Oprócz Minister Elżbiety Rafalskiej w gdyńskim wydarzeniu wzięli udział m.in.: Bartosz Marczuk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Katarzyna Napiórkowska, naczelnik Wydziału Wspierania Rodziny, Pieczy Zastępczej i Adopcji w Departamencie Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Anna Andrzejewska, Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Konstytucyjnych Praw Rodziny, dr hab. Izabela Krasiejko, pracownik naukowy Akademii im. Jana Długosza i przedstawiciel Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej, Agnieszka Macyk, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Asystentów Rodziny, Katarzyna Stanulewicz, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, prof. dr hab. Dobroniega Trawkowska, pracownik naukowy Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, dr Jarosław Przeperski, pracownik naukowy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Nadzieja dla Rodzin, Dariusz Baran, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie, Agnieszka Polkowska i Tomasz Polkowski – Fundacja Dziecko i Rodzina, dr hab. Marta Czechowska-Bieluga – Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Lidia Zeller – Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy dziecku i Rodzinie „Dla Rodziny” Częstochowa, Anna Tomulewicz – Stowarzyszenie Droga, Białystok

            Gospodarzami V Ogólnopolskiego  Zlotu  Asystentów Rodziny  byli wiceprezydent Miasta Gdyni Michał Guć wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni. Współorganizatorami był Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Asystentów Rodziny. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

            Obecna Pani Elżbieta Rafalska Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w swoim wystąpieniu poruszyła kwestę stanu asystentury w Polsce oraz proponowanych zmianach w ustawie.

            Zgodnie z kilkuletnią tradycją Ogólnopolski Zlot Asystentów Rodziny ma za cel poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z rodziną, mającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej. Jest też okazją do kontynuacji dyskusji o profesjonalizacji zawodu asystenta rodziny, prezentacji dobrych praktyk w tym obszarze oraz doskonalenia własnego warsztatu pracy asystentów.

            W ramach V Zlotu odbył się cykl dwudniowych zajęć, obejmujących wykłady, warsztaty  i panele dyskusyjne. Hasłem przewodnim tegorocznego zlotu była: „Rola i zadania asystenta rodziny w kontekście działań innych służb społecznych”. Uczestnicy Zlotu na warsztatach wypracowali  rekomendacje i po redakcji przedłożą je przedstawicielom Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Komisji Polityki Społecznej Sejmu RP.

            Istotnym elementem Zlotu jest także integracja środowiska zawodowego asystentów rodziny z całej Polski, warsztatowa wymiana doświadczeń pomiędzy praktykami, teoretykami oraz innymi profesjonalistami działającymi w obszarze asysty rodzinnej.

____________________________________________________________________________________

 

     

Zadania asystenta rodziny

Termin „asystent” pochodzi od słowa „asysta”, które jest określeniem na osobę
towarzyszącą komuś, współobecną, pomagającą, będącą w pogotowiu. 

Szczegółowe zadania asystenta określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.
o wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. 2015 poz. 332),
do których należy m. im.:

1) opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym;

2) opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej
pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem
pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej;

3) udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym
w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

4) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;

5) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;

6) udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
z dziećmi;

7) wspieranie aktywności społecznej rodzin;

8) motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;

9) udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy
zarobkowej;

10) motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających
na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności
psychospołecznych;

11) udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
psychoedukacyjnych;

12) podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia
bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

13) prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;

14) prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

15) dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku,

16) monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

17) sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

18) współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej,
właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

19) współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą.

Asystent rodziny pracuje z rodziną w oparciu o plan pracy z rodziną.
Współpraca z rodziną jest długofalowa, w zależności od potrzeb rodziny
prowadzona średnio przez 2-3 lata. W przypadku braku współpracy rodziny
w realizacji planu pracy możliwe jest podjęcie decyzji o wcześniejszym
zakończeniu pracy asystenta.

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie
prowadzić pracę, jest uzależniona od stopnia trudności wykonywanych zadań,
jednak nie może przekraczać 15.

Kto może zostać asystentem rodziny?

Zgodnie z Art. 12. 1. ustawy wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(Dz. U.z 2015 poz. 332) asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

a) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki
o rodzinie lub praca socjalna lub

b) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje, co najmniej roczny
staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi
zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje,
co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub

c) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną,
a także udokumentuje, co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

ponadto:

d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska
nie jest jej zawieszona ani ograniczona;

e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku, gdy taki obowiązek
w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;

f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo
lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kto i na jakich zasadach kieruje asystenta do rodziny?

Sposób kierowania asystenta do rodzin określony jest w ustawie
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 poz. 332).

Wsparcie asystenta rodziny najczęściej kierowane
do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu
funkcji opiekuńczo –wychowawczych.

 1. W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej poweźmie informację
  o rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo
  wychowawczych, pracownik socjalny przeprowadza w tej rodzinie
  wywiad środowiskowy, na zasadach określonych w ustawie z dnia
  12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 poz. 163).
  W przypadku gdy rodzicem wychowującym dziecko jest małoletni
  opuszczający młodzieżowy ośrodek wychowawczy, młodzieżowy
  ośrodek socjoterapii, schronisko dla nieletnich lub zakład poprawczy,
  pracownik socjalny przeprowadza u tego rodzica wywiad, a następnie
  kierownik ośrodka pomocy społecznej przydziela temu rodzicowi
  asystenta rodziny.
 2. Po przeprowadzeniu wywiadu, pracownik socjalny dokonuje analizy
  sytuacji rodziny.
 3. Jeżeli z analizy sytuacji rodziny wynika konieczność przydzielenia
  rodzinie asystenta rodziny, pracownik socjalny występuje do kierownika
  ośrodka pomocy społecznej z wnioskiem o jego przydzielenie.
 4. Po otrzymaniu wniosku, kierownik ośrodka pomocy społecznej
  przydziela rodzinie asystenta rodziny lub:

a)    występuje do jednostki organizacyjnej gminy, która organizuje pracę
z rodziną, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny albo

b)   występuje do podmiotu, któremu gmina zleciła realizację pracy z rodziną
na podstawie art. 190, o przydzielenie rodzinie asystenta rodziny.


W Gminie Czersk zadanie to realizowane jest przez
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.