Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie

Dnia 12.09.2016 roku w Ośrodku Kultury w Czersku odbyła się konferencja pod tytułem „Co z tą skutecznością?”, która została zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Głównym celem spotkania było usystematyzowanie wiedzy na temat możliwości udzielania pomocy rodzinom, w których występuje przemoc, nie tylko od strony prawnej, ale także wymiana doświadczeń, informacji, zapoznanie się z najnowszymi orzeczeniami sądów itd.

Głównym prelegentem był adwokat Pan Grzegorz Wrona, który jest autorem Komentarza do Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Procedury Niebieskiej Karty, współautorem poradnika dla lekarzy pt. „Lekarzu reaguj na przemoc”; autorem wielu artykułów w piśmie „Niebieska Linia”. Wcześniej w/w pracował w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów – Biurze Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn; Departamencie ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełnił obowiązki Dyrektora Zespołu Spraw Społecznych i Prawa Administracyjnego w Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

W konferencji udział wzięli:

-Przewodniczący Rady Miejskiej w Czersku Pan Grzegorz Kobierowski, radny Pan Piotr Knitter, radna i jednocześnie członek GKRPA Pani Lidia Kroplewska,

- Z-ca Burmistrza Czerska Pan Grzegorz Klauza,

- funkcjonariusze Komisariatu Policji w Czersku na czele z Z-cą Komendanta Panem Jackiem Słomińskim,

- dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chojnicach Pan Andrzej Gąsiorowski,

- dyrektorzy oraz pedagodzy szkół z terenu miasta i gminy Czersk,

- dyrektorzy ościennych ośrodków pomocy społecznej,

- specjaliści prowadzący Program Korekcyjno-Edukacyjny dla Sprawców Przemocy w Rodzinie,
w gminie Czersk

- członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

w Czersku,

- członkowie Zespołów Interdyscyplinarnych działających w gminach sąsiadujących

z gminą Czersk,

- pracownicy socjalni MGOPS w Czersku,

- członkowie GKRPA w Czersku.

 

Serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji spotkania:

- pracownikom Ośrodka Kultury w Czersku,

- Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich „Łężanki”

-Panu Jarosławowi Grzelak ze Stowarzyszenia ,,Grupa M-możesz wszystko” oraz wszystkim uczestnikom za obecność oraz czynny udział w dyskusji.

Zdjęcia