O ośrodku

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej został utworzony na mocy uchwały Rady Narodowej Miasta i Gminy w Czersku z dnia 23 kwietnia 1990 roku Nr XI/55/90 i jest jednostką organizacyjną Gminy Czersk. Ośrodek Pomocy swoją działalnością obejmuje Miasto i Gminę Czersk.

Ośrodkiem pomocy kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor MGOPS. Dyrektorem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku jest Pani Anna Bielawska - Jutrzenka. Dyrektor kieruje pracą Ośrodka przy pomocy Głównego Księgowego i Koordynatorów. W przypadku nieobecności Dyrektora Ośrodkiem kieruje upoważniony Koordynator.

 

W skład Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku wchodzą następujące sekcje:

  • Sekcja  Kadr i Administracji;

  • Sekcja Finansowo - Sprawozdawcza;

  • Sekcja Świadczeń Rodzinnych;

  • Sekcja Funduszu Alimentacyjnego i Dodatków Mieszkaniowych;

  • Sekcja Pracy Socjalnej i Wspierania Rodziny;

 

Dodatkowo w skład Ośrodka Pomocy Społecznej wchodzi jednostka organizacyjna

  • Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ul.Batorego 4A