Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści się w Ośrodku Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku,
ul. Batorego 4A, 89-650 Czersk, tel. 52-398-92-42

Funkcję Pełnomocnika ds. realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych pełni Pani Jolanta Lipska – tel. 52-398-88-12, kom. 507-730-636

Pani Jolanta Lipska jest także Przewodniczącą Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku działa na podstawie:

 • Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniualkoholizmowi
  (Dz.U.2018., poz. 2137 z późn. zm.),
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
  (Dz.U.2018., poz. 1030z późn. zm.)
 • Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uchwalanego corocznie przez
  Radę Miejską w Czersku
 • Zarządzenia nr 55/2019 Burmistrza Czerska z dnia 17 stycznia 2019 w sprawie powołaniaGminnejKomisjiRozwiązywaniaProblemów Alkoholowych
 • Uchwały nr 1/2019 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Czersku
  z dnia 25.02.2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnej Komisji Rozwiązywania
  Problemów Alkoholowych wraz z załącznikami do niniejszego regulaminu

Zadania własne gmin w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  oraz
Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na podstawie
Art.  41 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2018., poz. 2137 z późn. zm.),

1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej
dla osób uzależnionych od alkoholu;

2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy
psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;

3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie
rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci
i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz
dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach
opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;

4) (uchylony);

5) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych,
służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;

6) podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych
w art. 131 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;

7) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej.

W związku z realizacją zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnym  Programie
Przeciwdziałania Narkomanii  na rok 2019oraz Gminnym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2017-2020 zachęcamy
do skorzystania z oferty pomocowej:
Porady psychologiczne

Porady psychologiczne
Wtorek 8.00-15.00

Kontakt: 739-001-747 – Monika Narloch

Miejsce: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Batorego 4A, I piętro, pokój nr 1

Punkt konsultacyjno-terapeutyczny dla osób doświadczających przemocy oraz członków ich rodzin
Poniedziałek 17.15 - 19.45

Kontakt: 500-010-760 – Tomasz Wachowiak

Miejsce: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Batorego 4A, I piętro, pokój nr 1

Punkt terapeutyczny dla osób zagrożonych narkomanią,eksperymentujących
z narkotykami oraz członków ich rodzin

Środa 13.00 - 15.00

Kontakt: 600-693-194 – Anna Łangowska

Miejsce: Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Batorego 4A, I piętro, pokój nr 1

Punkt terapeutyczny dla osób współuzależnionych
Środa 12.00 - 13.00
           16.30 - 17.30

Kontakt: 52-398-60-19 – Alina Lipkowska

Miejsce: Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Królowej Jadwigi 4

Psychoterapia ponadpodstawowa dla osób uzależnionych od alkoholu

Środa 18.00 - 21.00 – Terapia grupowa
Poniedziałek 12.00 -17.00 – Terapia indywidualna

Kontakt: 52-398-60-19

Miejsce: Poradnia Leczenia Uzależnień, ul. Królowej Jadwigi 4

Informujemy, iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czersku, 89-650 Czersk, ul. Przytorowa 22
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez email: iod@czersk.pl

 

Załączniki