Profilaktycznie w sołectwach

Spotkania profilaktyczne w sołectwach naszej Gminy

W lipcu br. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Czersku w ramach realizacji zadania V Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w  zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych wynikającego z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, ruszył z cyklem spotkań profilaktycznych realizowanych na terenie sołectw Gminy Czersk. Przedstawiciele 12 sołectw wykazali duże zainteresowanie oraz chęć podjęcia współpracy na rzecz lokalnej społeczności.

Pierwsze zajęcia przeprowadzone zostały przez pracowników Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz asystentów rodziny w sołectwie Wieck. Tematem spotkania była szeroko rozumiana profilaktyka uzależnień poznawana poprzez dyskusję, zabawę oraz różne formy aktywizujące.

Dziękujemy sołtysowi Zbigniewowi Stanke za pomoc w organizacji, a także Martynie, Marcinowi, Marcie i Magdzie za przybycie oraz aktywne uczestnictwo w spotkaniu.

 

       Zadanie realizowane w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.