Diagnoza Problemów Społecznych

                             
Prezentujemy wyniki Diagnozy problemów społecznych
przeprowadzonej na terenie Gminy Czersk w roku 2019.
 
 
 
Przeprowadzona w czerwcu 2019 roku diagnoza miała na celu identyfikację obecnych 
problemów społecznych z zakresu m.in. uzależnień, przemocy, hazardu, cyberprzemocy,
ubóstwa, niepełnosprawności i wykluczenia społecznego.
 
Badaniem objęto 827 osób, w tym 100 dorosłych mieszkańców, 697 uczniów
oraz 30 sprzedawców napojów alkoholowych.
 
•Uczniowie przebadani zostali zgodnie za pomocą techniki CAWI
(Computer Assisted Web Interview), z kolei mieszkańcy
i sprzedawcy alkoholu – za pomocą techniki PAPI (Paper And Pen Personal Interview).
 
W przypadku wszystkich grup badawczych zastosowano narzędzie,
jakim był kwestionariusz ankiety.
 
Dobór próby był losowy (probabilistyczny).
 

Działanie zrealizowane w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019