KOMUNIKATY 500+

 

PRZYPOMINAMY, ŻE NIE MA POTRZEBY SKŁADANIA NOWYCH WNIOSKÓW PRZEZ OSOBY, KTÓRE AKTUALNIE POBIERAJĄ ŚWIADCZENIE 500+, PONIEWAŻ ŚWIADCZENIE TO ZOSTAŁO PRZYZNANE DO 31-05-2021r.

Obecnie świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na dochód uzyskiwany przez rodzinę.

Wnioski o przyznanie świadczenia /w sytuacji narodzin dziecka, lub nie złożenia wniosku do tej pory/ można składać online – za pośrednictwem bankowości elektronicznej, portalu Emp@tia oraz PUE ZUS lub drogą tradycyjną w tut. Ośrodku, ul. Przytorowa 22, 89-650 Czersk w punkcie obsługi klienta w godzinach od 7.15. do 15.15 codziennie od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem środy.

Złożenie wniosku drogą elektroniczną to najłatwiejszy i najpewniejszy sposób na szybkie uzyskanie wypłaty świadczeń.

Już dziś zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej Państwa banku i sprawdzenia, jak złożyć wniosek o świadczenie wychowawcze za pomocą bankowości elektronicznej.


Inne zmiany w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzone od lipca 2019r. :


Znowelizowana ustawa wprowadza trzymiesięczny termin – liczony od dnia urodzenia dziecka – na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze na nowo narodzone dziecko.

Złożenie wniosku w tym terminie będzie skutkowało przyznaniem tego świadczenia z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Obecnie świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym złożono wniosek.

Nowe przepisy ustawy umożliwią także przyznanie – z zachowaniem ciągłości – świadczenia wychowawczego drugiemu rodzicowi dziecka w razie śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane na dany okres lub który zmarł przed rozpatrzeniem wniosku. Obecnie w takiej sytuacji drugi rodzic musi złożyć wniosek o świadczenie.

W wyniku zmiany ustawy, kwoty nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie podlegają potrąceniu z wypłacanego świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych i zasiłków dla opiekunów oraz świadczenia dobry start.

Więcej informacji pod:

https://www.gov.pl/web/rodzina